Algemene verkoopsvoorwaarden

Van Raemdonck-Heyninckx BVBA en SAILnDINE

Art 1 Kennis geving der partijen
In volgende algemene voorwaarden is de verhuurder “Van Raemdonck Heyninckx BVBA met maatschappelijke zetel Lode Zielenslaan 1a B2050 ANTWERPEN LO Belgie met Ondernemers nummer 0425507326 ,tevens eigenaar van het schip
De Huurder is de aldus ondertekenende die het schip voor de duur, bepaald in het contract huurt.

Art 2 Prijs
Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW,
Aan Niet Belgische firma’s kan gefaktureerd worden met intercommunautaire BTW regeling mits voorlegging van een geldig BTW nummer.
De uitbaters stellen zich ook vrij van alle andere taksen en bijdragen die in normale gevallen ten laste van de organisator vallen.

Art 3 Ongevallen/schade
De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor zijn genodigden gedurende heel de verhuurperiode. De verhuurders kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van huurder en of genodigden, in en op of rond het schip die te wijten zijn aan een abnormaal gedrag of een onoordeelkundig gebruik van het gehuurde goed. De verhuurders kunnen de beschadigingen, toegebracht aan het schip en of gebruikte materialen in rekening brengen van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen of diefstal in het schip, aan dek of in de buurt van het schip.
Het schip moet in de zelfde staat van bevinding en reinheid terug af geleverd worden. Bij overdadige bevuiling zal bovenop de normale reinigingskost de meerkost in rekening gebracht worden.

Art 4 Confirmatie/annulatie
Bij de reservatie van de datum dient 200 € voorschot als reservatierecht betaald te worden Het gegeven reservatie recht wordt onder geen enkel beding terugbetaald.behalve bij onderstaande voorwaarde
Annulatie door slecht weer: Bij windkracht 8 en meer is het niet meer verantwoord om te varen en moeten wij door overmacht de geplande tocht annuleren.
Of wij betalen integraal de betaalde sommen terug of we zoeken een alternatieve datum.
Ten laatste tien dagen voor het evenement dient het juiste aantal personen opgegeven te worden, voor de culinaire arrangementen en extra’s
Binnen de 48 uren voor het evenement kunnen enkel om gegronde (gezondheid) redenen verminderingen van aantallen aanvaard worden. Eventuele bijbestellingen binnen deze periode kunnen in de mate van het mogelijke verzorgd worden en zullen dan ook bijgerekend worden. Bij eventuele annulatie binnen de periode van tien dagen zal 30 % van de totale faktuurprijs in rekening gebracht worden.

Art 5 Betaling
Elke telefonische, schriftelijke of email afspraak zal pas als definitieve reservatie genoteerd worden na de overhandiging van 200 € (eerste voorschot)
Betaling: 50 % ten laatste 1 maand voor de verhuurdatum. Het , saldo ten laatste op de dag zelf Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn al onze fakturen netto kontant betaalbaar te Antwerpen. In geval van niet-betaling op de vervaldag , behouden wij ons het recht voor het faktuurbedrag met 10 % te verhogen met een mininmum van 25 €.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de faktuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekeningcourant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %.

Art 6 Kredietwaardigheid
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de huurder geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen laatstgenoemde en of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de huurder aangegane verbintenissen in vraag stellen en of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de huurder geschikte waarborgen te eisen. Indien de huurder weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren.
Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare dokumenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Art 7 Betwisting
Op straf van nietigheid, moet iedere klacht binnen 7 dagen na het evenement per aangetekend schrijven aan de bvba Van Raemdonck Heyninckx Lode Zielenslaan 1 A 2050 Antwerpen LO. betekend worden.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Art8 huishoudelijk reglement
Zowel huurder als elke genodigde zal zich binden aan het huishoudelijk reglement, waarvan hieronder de belangrijkste punten worden opgesomd, maar waarvan de uiteindelijke regelgeving altijd in de kaartentafel zal liggen.
Het is niet toegelaten op zee en in havens een zich op een dergelijke manier te gedragen dat dit gedrag indruist tegen de normale gedragscodes van dat land.
Drugs en andere “niet toegelaten” producten zijn ook aan boord van het schip niet toegelaten. Hiervoor hanteren we de nul tolerantie.
Iedereen zal zich schikken naar de geldende jacht etiquette regels.
In een jachthaven hoort een ontspannen en rustige sfeer, en wij willen die ook zo houden. Het is daarom in de jachthaven niet toegelaten om lawaai en of muziek te maken dat buiten de boorden van het schip hoorbaar is.
Bij het dubbel aanmeren naast een ander schip zal altijd eerst toelating gevraagd worden aan de buren om over hun schip aan wal te mogen gaan. Ten allen tijde zal over het voordek van de buurman gepasseerd worden.